در این دوره با صرف و نحو زبان عربی و همچنین متن قرآن و حدیث آشنا خواهید شد...